ทนายสายด่วนยินดีต้อนรับ

ทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ เป็นสำนักงานกฎหมาย ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2547 โดยคุณมหิศร เสนาธรรมรักษ์ สำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ เป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบข้อกำหนดของสภาทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งจะรู้จักกันภายใต้ชื่อ ทนายสายด่วน

ปัจจุบัน ทนายสายด่วน เป็นที่รู้จักและจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้รับการตอบรับจากผู้ที่เคยใช้บริการว่าเป็นสำนักงานทนายที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จึงเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างยิ่ง เราเป็นสำนักงานทนายความที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทนายความมืออาชีพ เนื่องเพราะเราทราบดีว่าปัญหาทางกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องแก้ได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องโดยเร็ว ตามปรัชญาของเราคือ “ทนายสายด่วน ให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง”

ตรงต่อเวลา

บริการทุกที่

029340004

บริการ

งานที่ปรึกษา - กฎหมาย

ให้คำปรึกษาอรรถคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดียาเสพติด คดีเช็ค คดีครอบครัว คดีคุ้มครองผู้บริโภค คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีที่ดิน คดีล้มละลาย ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีปกครอง คดีสิทธิมนุษยชน คดีจราจร คดีที่ดิน ฯลฯ รวมตลอดในชั้นอนุญาโตตุลาการ ชั้นสอบสวน ติดต่อประสานงานร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรมกับมูลนิธิหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

งานที่ปรึกษา - บริหาร จัดการ

รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับนิติบุคคลต่างๆ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด (มหาชน) สมาคม มูลนิธิต่างๆ ฯลฯ รวมตลอดถึงให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ด้านการตลาด วิเคราะห์การเงิน การธนาคารเพื่อพิจารณาประกอบการขอสินเชื่อ วิจัยตลาด วิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ การวิจัยและสำรวจข้อมูลแนะนำและปรับโครงสร้างขององค์กร ทั้งหน่วยงาน ของรัฐและเอกชน นิติบุคคล คณะบุคคล และบุคคลธรรมดา

งานที่ปรึกษา - บัญชี วางแผนภาษี

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนระบบบัญชี ระบบภาษี และรับฝึกอบรมบุคคลกรด้านบัญชีภาษีให้กับบุคคลทั่วไปโดยนักบัญชีและนักวางแผนภาษีมืออาชีพ ให้บริการจัดทำและยื่นภาษีทั้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและยื่นตามปกติ ทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินเดือน ภาษีโรงเรือน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษียานพาหนะ ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

จดทะเบียน นิติกรรม สัญญา

ให้บริการรับจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้าพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ให้คำปรึกษาสำหรับบริษัท SME ที่เริ่มกิจการใหม่, บริษัทใหม่ รวมถึง แก้ไขรายการจดทะเบียนต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มทุน ฯลฯ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ขอใบอนุญาตทำงาน (work permit ), Visa , ดำเนินการขอส่งเสริมการลงทุน , การขอ MOU, รง.4 ,ISO ตลอดจนการตรวจ แก้ไข ร่าง นิติกรรมสัญญาต่างๆ

งานที่ปรึกษา - นักสืบ

บริการให้คำปรึกษา สืบหาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ตรวจสอบประวัติหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหุ้นส่วนหรือพนักงาน สืบหาข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง ตรวจสอบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน ตรวจสอบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย สืบหาติดตามจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามค้นหาทรัพย์สินสูญหาย สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี วางระบบบริหารงานบุคคล ตรวจสอบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรสหรือบุคคลในปกครอง พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง อาชีพ วันเกิด ฐานะ สถานะภาพการสมรส ข้อมูลครอบครัว ฯลฯ สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ยานพาหนะ ตรวจสอบประวัติส่วนตัว หรือประวัติการทำงาน หรือสืบเบื้องหลังบุคคล ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บุคคลหรือสถานที่ หรือยานพาหนะ สืบหาบุคคลสูญหายหรือหลบหนี หรือสืบหาทรัพย์สิน ตรวจสอบพฤติกรรมนักการเมือง และข้าราชการ สืบหาข้อมูลและหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รับประกาศแจ้งคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยงหาย ทางอินเตอร์เน็ต รับจัดหาจัดทำหรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสืบสวนทุกชนิด สืบสวนกรณีอื่นตามความประสงค์
นอกจากนี้เรายังให้บริการบริการสืบทรัพย์ก่อนฟ้องคดี เพราะการสืบ ทรัพย์ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทนายความจะใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสภาวะของลูกหนี้ก่อนฟ้องว่า ต่อไป เมื่อคดีเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ได้มากน้อยเพียงใด การสืบทรัพย์ ใช่ว่าจะมีความสำคัญแค่ก่อนฟ้องเท่านั้น แต่การสืบทรัพย์มีความสำคัญถึงคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วแต่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ เจ้าหนี้หรือโจทก์ก็จำต้องสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีต่อไป ดังนั้น
สำนักงานจึงได้เปิดให้บริการสืบทรัพย์ทั้งก่อนฟ้อง หลังฟ้องเพื่อบังคับคดี หรือ ณ เวลาใดๆ ตามความประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. รับสืบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศ
2. รับสืบบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกหนี้
3. รับสืบเลขบัตรประกันสังคม
4. รับสืบค้นข้อมูลบุคคลทางทะเบียนราษฎร
5. รับสืบการถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์ จักรยานยนต์
6. หรือกรณีอื่นๆ ตามความประสงค์ ฯลฯ